Grup Biològic - Crustacis

Què són?
Els crustacis són després dels insectes, el grup d'artròpodes de més èxit evolutiu, Es tracta d'una Classe quasi exclusivament aquàtica, molt ben adaptada a les aigües marines i també a les continentals. El parasitisme és una forma de vida relativament estesa entre els crustacis. També hi ha espècies mig adaptades a la vida terrestre (necessiten retornar a l’aigua periòdicament), i existeix un únic grup taxonòmic adaptat completament a la vida terrestre, són els isòpodes terrestres o Porquets de Sant Antoni, els quals, però, precisen d'ambients o racons molt humits. Aquest grup serà al que ens referirem en la fitxa, ja que és el grup de crustacis que més podrem observar en zones urbanitzades.
Són crustacis que es reprodueixen sexualment i tenen un dimorfisme sexual molt poc acusat. Els ous es dipositen en la cambra incubadora on també resten les larves durant un cert temps. Les larves necessiten de tres mudes per assolir l'estat adult (metamorfosi simple).

Quin aspecte tenen?   
Els isòpodes, doncs, es caracteritzen per tenir els set parells d'apèndixs locomotors (pereipodis) amb una estructura molt similar (d' isos, iguals, i podos, pota), la forma del cos és deprimida, tenen un parell d'ulls compostos i sèssils i no tenen closca de carbonat càlcic, però sí que tenen la cutícula molt impermeable. És molt coneguda la seva capacitat en cargolar el cos formant una bola davant de qualsevol perill o de condicions adverses.

Crustaci Isòpode terrestre o  Porquet de sant Antoni

 Cara ventral

On viuen a la ciutat de Barcelona?
Els Isòpodes terrestres necessiten ambients amb humitat permanent, és habitual trobar-los entre la fullaraca, sota pedres, en galeries i caus d'altres animals, etc. Són formes típiques de dins les coves. Són en general animals nocturns, i s'alimenten de detritus, com restes vegetals, encara que poden arribar a convertir-se en una plaga en els jardins. Moltes de les espècies més freqüents viuen en relació amb ambients lligats amb l'home, on aprofiten part dels seus residus, escombraries i femers (són els anomenats cuques o porquets de sant Antoni).

Com s’observen?
No serà difícil d'observar-los en els llocs humits i ombrívols, sota pedres i sota fullaraca. Normalment es troben varis exemplars agrupats.
Si cal que els recol·lectem per a poder determinar-los, només amb un o dos exemplars en tindrem prou. Es recol·lecten dins un pot amb alcohol de 70%. I fora del pot, o en una etiqueta dins el pot, anotarem (en llapis és el millor sistema ja que no s'esborra amb l'alcohol) les següents dades de RECOL·LECCIÓ que tot naturalista ha de tenir en compte, per tal de que la recol·lecció tingui un valor científic:
-ON S'HA RECOL·LECTAT? (carrer, parc, llacuna, dades GPS,etc.)
-QUAN S'HA RECOL·LECTAT? (data i hora)
-QUI L'HA RECOL·LECTAT? (nom de la persona o grup)
Hi ha altres dades com les de tipus ecològic (l'hàbitat), les de la metodologia emprada, etc., que no són bàsiques però poden ser de gran interès per conèixer millor la biodiversitat que estem analitzant.
La observació es pot fer a ull nu o amb l’ajuda d’una lupa de camp.
Per a la seva identificació
Els Isòpodes terrestres poden arribar a confondre's amb els diplòpodes (miriàpodes amb dos parells de potes per segment ), de morfologia externa molt similar, encara que per a diferenciar-los n'hi ha prou amb veure quantes potes s'observen a cada costat d'un segment extern. Si es veu només una pota, l'animal serà un crustaci, i si es veuen dos parells, llavors serà un diplòpode.
                            
 Porquet de Sant Antoni (Crustaci Isòpode terrestre)
  
Diplòpode (Miriàpode)  

La colonització del medi terrestre a càrrec dels isòpodes només implica el grup dels oniscoideids (Oniscoidea). Les espècies que podem trobar als Països Catalans pertanyen a quatre famílies diferents, però els més nombrosos són els del gènere Porcellio.
Per a la seva identificació a nivell d'espècie, els especialistes fan servir estructures d’especial valor taxonòmic, com els diferents segments dels apèndixs, la majoria birramis, tant bucals com locomotors i de funció reproductora.

Si t'interessa col·laborar en el Grup Biològic dels Crustacis, contacta amb l'organització del BioBlitzBcn

LA FÀBRICA DEL SOL
Tel.: 93 256 44 30
Correu-e: lafabricadelsol@bcn.cat